• bg
  • Search

Течен азотен тор (UAN)

Течен азотен тор (UAN)
Направете запитване
Течният азотен тор е най-прецизното решение за азотно подхранване. Подходящ за почти всички видове земеделски култури, течният азотен тор е универсално решение за модерния земеделец.

Течният азотен тор е с общо съдържание на активно вещество 32%. Може да се прилага по време на цялата вегетация. Поради специфичните си качества може да се прилага при предсеитбено подхранване, за вегетативно приложение и за коригиращи подхранвания.

Употребата на течен азотен тор трябва да става при точно опрделени метеорологични условия и стриктно спазване на препоръчителната торова норма. Точната технология на приложение е изключително важна, за да се избегнат пригори.

Течният азотен тор може да се внася в почвата по всяко време (от периода на основното и предсеитбеното торене до подхранването). В строго определена концентрация течен азотен тор може да се използва и за листно торене.

Съотношението на смесване  Вода : Течен азотен тор, трябва да бъде най-малко 3 :1, а по-добре 4 : 1

От голямо значение за предотвратяване възможното увреждане на засетите земеделски култури, както и избягване на разяждането на листата при използването на Течен азотен тор е видът на използваните в пръскачките за торене дюзи, които определят големината на капката.


 

Техническа характеристика

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за минерални торове с високо съдържание на азот
Външен вид: прозрачна течност
Карбамид мин. 34,5 ±1%
Амониев нитрат мин. 45,7 ±1%
Общ азот мин. 32,0%
Свободен амоняк 0–200 ppm
Инхибитор 100–140 ppm
Вода макс. 20,2%
 

Предимства:


В следствие на специфичните му физико-химични свойства течният азотен тор има много предимства:

→ Съдържа три форми на азот — амидна, амониева и нитратна, което предполага по-равномерно и продължително отдаване на активното вещество и намалява процента на денитрификацията.

→ Значително по-ниски загуби от излитане дори при липса на оптимална влажност поради незначителното изпарение, дължащо се на съставната му формула и високото относително тегло — загубите на азот с около 30% по-малко спрямо амониевия нитрат и карбамида.

→ По-равномерно и качествено разпръскване и по-бърз ефект от торенето.

→ Максимално използване на активното вещество дори при високи температури, без да е нужно инкорпориране в почвата.

→ Неутралност по отношение на окисляване на почвата. Карбамидът, който под влияние на уробактериите в почвата се амонифицира до амониев карбонат, предизвиква алкална реакция и неутрализира киселата реакция на нитратния азот.

→ Запазва качествата си, независимо от периода на съхранение.

→ При комбинирано внасяне с хербициди се реализира икономия до 20% от хербицида, при това без да се използват прилепители. Сместа от течен азотен тор и хербициди има ниска степен на фитотоксичност, което я прави приложима във всички фази на растежа.

→ Гарантира сигурност при употреба — не е пожароопасен, взривоопасен или токсичен.

→ Може да се транспортира и съхранява във всички видове цистерни и съдове от неръждаема стомана или изкуствен материал, които са изправни.

→ Може да се комбинира с мероприятията по растителна защита и е съвместим е за използване и при капково напояване и всякакви типове напоителни системи без да запушва филтрите и частите на системата.
Направете запитване